Skip links

شرکت آذرنوش ، شرکت دانش بنیان شد

*شرکت آذرنوش شکوفه در لیست شرکت های دانش بنیان قرار گرفت*

با پیگیری و تلاش های فراوان؛

  کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای نهاد ریاست جمهوری، شرکت فرآوردهای غذایی آذرنوش را در لیست شرکت دانش بنیان قرار داد.

برای دریافت تاییدیه این کارگروه می توانید به وب سایت رسمی این کارگروه مراجعه فرمایید.

Join the Discussion