رد کردن لینک ها

روغن های جدا کننده از قالب اکتیو

اکتیو جی او – ۴۰۰

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- Active 400 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند وسینی­های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می ­شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات [...]

اکتیو جی او – ۳۳

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- GO33 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی نان به قالب، باند و سینی­های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می­ شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات از قالب به آسانی صورت پذیرد [...]

اکتیو جی او – ۳۲

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- GO32 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی نان به قالب، باند و سینی­های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می­شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات از قالب به آسانی صورت پذیرد و [...]

اکتیو جی او – ۳۰۰

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- Active 300 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به نوار، قالب و سینی­ های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می­ شود تا قابلیت جدا شدن [...]

اکتیو جی او – ۲۰۰

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- Active 200 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند وسینی­ های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می ­شود تا قابلیت جدا شدن کامل [...]

اکتیو جی او – ۱۰۰

نام محصول                    روغن جدا کننده از قالب (Greasing oil- Active 100 ) مشخصات فیزیکی         مایع روغنی توصیف محصول به منظور جلوگیری از چسبندگی محصولات پخت نظیر کیک، شیرینی و نان به قالب، باند وسینی­ های مورد استفاده، محصول روغن قالب شرکت آذرنوش شکوفه طراحی شده است. استفاده از این محصول سبب می­شود تا قابلیت جدا شدن کامل محصولات [...]

به گفتگو بپیوندید