رد کردن لینک ها

کرم مغزی (فیلینگ)

کرم مغزی شکلاتی (فیلینگ)

کرم مغزی شکلاتی (فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده
کرم مغزی کارامل (فیلینگ)

کرم مغزی کارامل (فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده
کرم مغزی پرتغالی(فیلینگ)

کرم مغزی پرتغالی(فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده
کرم مغزی وانیل (فیلینگ)

کرم مغزی وانیل (فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده
کرم مغزی شیر (فیلینگ)

کرم مغزی شیر (فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده
کرم مغزی آلبالویی (فیلینگ)

کرم مغزی آلبالویی (فیلینگ)

کرم مغزی فیلینگ
نام محصول                    کرم مغزی مقاوم به حرارت  (Heat Stable Filling) مشخصات فیزیکی         کرم یکنواخت رنگ محصول                  در انواع رنگ و طعم که بسته به طعم محصول، رنگ نیز متفاوت است. توصیف محصول       کرم مغزی یکی از محصولات جدید شرکت آذرنوش شکوفه بوده که این محصول ترکیب کرمی آماده مصرف جهت استفاده

به گفتگو بپیوندید