Skip links

مکاتبات اتاق بازرگانی – تاريخ :۹۸/۰۲/۰۲ شماره : ۵۸۶۲-۹۸

جناب آقای مهندس هومن حاجیپور

معاونت محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 

با احترام

پیرو مذاکره و جلسه مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸ضمن تشکر از حضرتعالی در خصوص برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان محترم مالیاتی، نظر آن جناب را بموارد زیر معطوف می دارد:

۱- موضوع شکایت به دیوان عدالت اداری، “عدم قبول اعتبارات مالیاتی ارزش افزوده شرکت توسط اداره مالیاتی و هیئت حل اختلاف تجدید نظر” می باشد .

۲- شکوائیه تنظیمی در شعبه سوم دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته است، اداره حقوقی سازمان مالیاتی با استفاده از همه توان کارشناسی، حقوقی و مالیاتی خود و مأمورین مالیاتی مربوط،با ارائه لوایح مفصل، در مقام دفاع از اقدامات اداره مالیاتی، نسبت به شکوائیه مؤدی اعتراض نموده و خواهان ردّ آن گردیده است، شعبه۳دیوان عدالت درخواست و دفاعیه اداره حقوقی را مردود و شکایت مؤدی را وارد دانسته و آراء هیئت های حل اختلاف مربوط را نقض و اصدار رأی نموده است.

۳- اداره حقوقی سازمان مالیاتی درخواست تجدید نظر کرده است، پرونده در شعبه ۴ تجدید نظر دیوان عدالت اداری نیز مورد رسیدگی قرار گرفته و با ردّ درخواست تجدید نظرخواه، رأی شعبه ۳ بدوی دیوان عدالت تأیید شده است.

۴- ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین شرح است :

“در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید.

تبصره – پس از صدور حکم و قطعیت آن بر اساس ماده فوق ، مرجع محکومٌ علیه علاوه بر اجرای حکم ، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است. ”

۵- همانگونه که ملاحظه میگردد علاوه بر قانون مربوط (ماده ۱۷ قانون مالیات برارزش افزوده)، بنابر ماده قانونی فوق الذکر و قطعیت رأی صادره دیوان عدالت اداری، عدم قبول اعتبارات مالیاتی ارزش افزوده  سال۱۳۹۲ این شرکت توسط اداره مالیاتی، اقدامی غیر قانونی بوده و بدیهی است آنگونه که در تبصره مذکور تصریح گردیده اداره مالیاتی مکلّف به اجرای حکم می باشد .

 

                                                                                                                                                                                با تشكر- علی موحد

                                                                                                                                                                                رئیس هیئت مدیره

20 001

Join the Discussion