افزایش دهنده زمان ماندگاری (SLE)

ترکیبی از انواع مواد جاذبه الرطوبه می باشد که تاثیر بسزایی در کاهش فعالیت آبی فرآورده های نانوایی دارد. فعالیت آبی یکی از ویژگی های فیزیکی محصولات می باشد که ارتباط مستقیمی با ایمنی میکروبی مواد غذایی دارد. این خصوصیات در ثبات و ماندگاری محصولات غذایی نیز نقش بسیار مهمی دارد.کاهش میزان آب قابل دسترس میکروارگانیسم ها جهت جلوگیری از فساد مواد غذایی امری لازم و ضروری می باشد.

در همین زمینه استفاده از ترکیبات جاذب الرطوبه جهت کاهش فعالیت آبی و جلوگیری از فساد میکروبی انواع محصولات صنعت پخت موثر می باشد. علاوه بر این، افزایش نرمی بافت، به تعویق افتادن بیاتی و حفظ نرمی بافت محصول در طی زمان ماندگاری، جلوگیری از رشد میکروبی به خصوص کپک ها و مخمرها و افزایش زمان ماندگاری از مهم ترین ویژگی های این محصول میباشد.

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه