سمینار سمینار ارتقاء کیفی محصولات پخت، مورخ 1 آذر 1402 در شهر مشهد برگزار شد.

دانلود فایل PDF سمینار:

فایل PDF سمینار -1

فایل PDF سمینار -2

© کپی رایت - شرکت آذرنوش شکوفه